Przygotowanie kosztorysu ofertowego

Polega na przygotowaniu kosztorysu ofertowego na wykonanie izolacji pianą PUR określonej przegrody budowlanej. Oferta przygotowywana jest dla każdego klienta indywidualnie.

Przygotowanie kosztorysu składa się z kilku etapów:

  1. Wstępna inwentaryzacja przegrosy budowalnej przeznaczonej do ocieplenia
  2. Specyfikacja zastosowanych wyrobów izolacyjnych
  3. Określenie zapotrzebowania materiałowego
  4. Określenie kosztów realizacji

Podpisanie umowy

Umowa określa warunki takie jak termin i koszt realizacji zlecenia, gwarancję na zastosowane materiały i wykonane prace oraz prawa i obowiązki zleceniodawcy i wykonawcy.

Sporządzona jest w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy.


Realizacja zlecenia

Na tym etapie, w dniu realizacji zlecenia nasi pracownicy wykonujący pracę przyjeżdżają na miejsce i dokonują inwentaryzację budowlaną obiektu.

Jeśli warunki pogodowe panujące danego dnia są odpowiednie do wykonania natrysku, oraz sama przegroda budowlana spełnia określone wymagania dotyczące jej wilgotności i temperatury, zostaje przeprowadzony natrysk pianki, w trakcie którego na bieżąco dokonywane są pomiary parametrów natryskiwanej piany.


Zakończenie realizacji, odbiór

Zakończenie prac, kontrola powykonawcza, dokonana razem ze zleceniodawcą, wykonanej izolacji termicznej przy zastosowaniu Pianki PUR.

Przekazanie zlecewniodawcy dokumentacji obejmującej:

  • raporty z inwentaryzacji
  • gwarancje na materiały i wykonane prace
  • deklaracje wykonania natrysku zgodnie z obowiązującymi normami